ΕΚΕΤΑ

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ εργάζεται ενεργά σε τεχνολογίες blockchain μέσω πλήθους εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, όπου εξετάζονται βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας και των εφαρμογών της, όπως οι εφαρμογή στον τομέα της υγείας, στον τομέα της ενέργειας, στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου για σπίτια και επιχειρήσεις, στον τομέα της μετακίνησης κ.α. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων «Horizon 2020» και από ελληνικές ερευνητικές επιχορηγήσεις σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς εταίρους, ενώ αριθμός έργων και χρηματοδότησης πηγάζει άμεσα από τον ιδιωτικό τομέα. Επεκτείνοντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τα πεδία εφαρμογής τους, το ΙΠΤΗΛ αναπτύσσει επί του παρόντος μια πλατφόρμα Blockchain-as-a-Service βασισμένη στα Ethereum και Hyperledger πλαίσια ανάπτυξης, η οποία επικεντρώνεται σε ιδιωτικές αλυσίδες και ενώσεις αλυσίδων τύπου κοινοπραξίας όπου μέσω της χρήσης έξυπνων συμβάσεων (smart contracts), εφαρμόζεται σε έργα στον τομέα της ενέργεια και

της υγείας, κυρίως σε εφαρμογές Ίντερνετ των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Εμπορίας Ενέργειας, Ψηφιακής

Ταυτότητας, Διαχείρισης Πρόσβασης σε Προσωπικά Δεδομένα και Συναλλαγών, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και της ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και των διαδικασιών αυτοματοποίησης.

Website