Τι είναι η Δράση BlockAdemic

Το έργο BlockAdemic στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακού συστήματος κατανεμημένης ασφάλειας

(distributed cybersecurity) για την πιστοποίηση και επαλήθευση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τίτλωνσπουδών και δεξιοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, δημιουργώνταςένα αδιάβλητο εκπαιδευτικό διαβατήριο. Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί εξελιγμένα εργαλεία τηςτεχνολογίας blockchain για να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο βαθμό κυβερνοασφάλειας και εμπιστοσύνηςτόσο σε επίπεδο χρηστών, όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Θα υποστηριχθεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημαπου θα ενσωματώνει:

• Παρακολούθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση έξυπνων συμβολαίων (smart contracts)

• Καταχώρηση τίτλου σπουδών από τους αρμόδιους φορείς σε blockchain με χρήση αλγορίθμων

συναίνεσης

• Επαλήθευση τίτλων σπουδών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση αποκεντρωμένης

εφαρμογής

• Ακριβέστερη καταγραφή της μαθησιακής πορείας με αποτίμηση της μαθησιακής δραστηριότητας

μεεπιπρόσθετες μετρικές πέρα των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα

• Μαθησιακή αναλυτική (learning analytics) και παιχνιδοποίηση (gamification) για την σύνδεση

μετρικών με μαθησιακά αποτελέσματα και αποκτώμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, με σκοπό την υποστήριξη και ενίσχυση της προαναφερθείσας παρακολούθησης, καταχώρησης, επαλήθευσης και αποτίμησης

• Διασφάλιση διαλειτουργικότητας μαθησιακών εργαλείων μέσω διεθνών προτύπων

Χάρη στο BlockAdemic οι τίτλοι σπουδών και τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πιστοποιούνται χωρίς να είναι δυνατή η παραποίησή τους, βοηθώντας να ξεπεραστούν τα εμπόδια της εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων και επιχειρήσεων καθώς και της μετακίνησης των εκπαιδευομένων & εργαζομένων μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το προτεινόμενο ‘εκπαιδευτικό διαβατήριο’ και η συν αυτό η τεχνολογική πλατφόρμα κατανεμημένης ψηφιακής ασφάλειας θα εξυπηρετούν την καταχώρηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων. Θα αναπτυχθούν έξυπνα συμβόλαια προκειμένου να διεκπεραιώνονται αυτόματα οι συναλλαγές με τη χρήση εκπαιδευτικών μονάδων (tokens) και να μεταφέρονται οι τελευταίες στους προσωπικούς λογαριασμούς(wallets) των εκπαιδευομένων, εφόσον ικανοποιηθούν οι μαθησιακοί στόχοι που έχουν τεθεί εκ των προτέρων. Λόγω του αδιάβλητου των εγγραφών οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αποδεικνύουν σε τρίτους το βαθμό εμπλοκής τους σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα, ώστε να αξιολογείται η γνώση και οι ικανότητες που έχουν αποκτήσει. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνεται η λήψη τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών, η συνέχιση των σπουδών/ εκπαίδευσης, ή η ένταξή – εξέλιξή τους στην αγορά εργασίας. Οι φορείς και οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους, θα μπορούν να εγγράφουν ή/και να επαληθεύουν τίτλους σπουδών και πιστοποιητικά των εκπαιδευομένων. Τα πρόσθετα tokens, θα παραμένουν στο διαβατήριο

των εκπαιδευομένων/ εργαζομένων ως απόδειξη των επιτευγμάτων τους στις αντίστοιχες δραστηριότητες και αντικείμενα αυξάνοντας τη «φήμη» τους. Προκειμένου να δοκιμαστεί η προτεινόμενη καινοτομία, οι εταίροι του BlockAdemic – ένα ερευνητικό κέντρο, ένα πανεπιστήμιο και δύο επιχειρήσεις – θα εφαρμόσουν πιλοτικά και θα επικυρώσουν τη λειτουργίας της προτεινόμενης τεχνολογικής λύσης σε πραγματικές συνθήκες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε περιβάλλον δια βίου μάθησης.