Η Δράση BlockAdemic

Το BlockAdemiC στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακού κατανεμημένου συστήματος για την πιστοποίηση και επαλήθευση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τίτλων σπουδών και δεξιοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, δημιουργώντας ένα αδιάβλητο εκπαιδευτικό διαβατήριο.

Το προτεινόμενο έργο χρησιμοποιεί εξελιγμένα εργαλεία της τεχνολογίας blockchain για να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο βαθμό εμπιστοσύνης τόσο σε επίπεδο χρηστών, όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Επεκτείνει τη λογική του «Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ECTS) και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), την οποία προσαρμόζει και εφαρμόζει σε εκπαιδευτικά σενάρια με πιλοτική εφαρμογή. Η καταγραφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα καλύπτει τόσο ειδικές δεξιότη-τες, όσο και γενικές δεξιότητες, κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί σε κάποια άλλη εκπαιδευτική εφαρμογή.

Η ειδοποιός διαφορά του BlockAdemiC είναι η παρακολούθηση της συνολικής δραστηριότητας των μαθη-τών στις μαθησιακές πλατφόρμες και η αυτόματη μετατροπή κάθε προκαθορισμένης εκπαιδευτικής δραστη-ριότητας που κρίνεται επιτυχής σε ECTS, πράγμα που συνιστά πολύ πιο λεπτομερή μονάδα μέτρησης από το αποτέλεσμα ενός διαγωνίσματος. Η προτεινόμενη τεχνολογική λύση του BlockAdemiC θα υποστηρίζει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα ενσωματώνει μαθησιακή αναλυτική (learning analytics) και παιχνι-δοποίηση (gamification) για την σύνδεση μετρικών με μαθησιακά αποτελέσματα και αποκτώμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, με σκοπό την υποστήριξη και ενίσχυση της προαναφερθείσας παρακολούθησης, καταχώρησης, επαλήθευσης και αποτίμησης.

Η ευκαιρία βρίσκεται στα μοναδικά χαρακτηριστικά του blockchain μέσω των οποίων οι τίτλοι σπουδών και τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πιστοποιούνται χωρίς να είναι δυνατή η παραποίησή τους, δίνοντας την απαραίτητη βάση ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων καθώς και της μετακίνησης των εκπαιδευόμενων μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων είτε σε εθνι-κό είτε σε διεθνές επίπεδο. To BlockAdemiC θα παρέχει ένα ατομικό, απαραβίαστο και συνεπώς αναλλοί-ωτο εκπαιδευτικό διαβατήριο, το οποίο θα βασίζεται στην τεχνολογία blockchain. Θα αναπτυχθεί γι’ αυτό το σκοπό τεχνολογική ψηφιακή πλατφόρμα για την καταχώρηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων σε αλυσίδα blockchain – εκπαιδευτικό διαβατήριο.

Σε πραγματικό περιβάλλον εκπαίδευσης θα εφαρμόσει πιλοτικές δοκιμές και θα επικυρώσει τη λειτουργίας της προτεινόμενης τεχνολογικής λύσης σε πραγματικές συνθήκες. Οι χρήστες του συστήματος θα πιστοποι-ούνται από ψηφιακά πιστοποιητικά και θα διαθέτουν ψηφιακές υπογραφές.

Τα tokens τα οποία θα υπάρχουν στο σύστημα με τη χρήση έξυπνων συμβολαίων, εφόσον ικανοποιηθούν οι μαθησιακοί στόχοι που έχουν τεθεί εκ των προτέρων, θα μεταφέρονται στους προσωπικούς λογαρια-σμούς (wallets) των εκπαιδευόμενων. Λόγω του αδιάβλητου των εγγραφών στο κατανεμημένο σύστημα, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αποδεικνύουν σε τρίτους (όπως π.χ. άλλα ιδρύματα, φορείς ή επιχειρήσεις) το βαθμό εμπλοκής τους σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα, ώστε να αξιολογείται η γνώση και οι ικανό-τητες που έχουν αποκτήσει σε συγκεκριμένα αντικείμενα και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους στην παρακολούθηση μελλοντικών μαθημάτων/σεμιναρίων ή για την πρόσληψή τους σε θέ-σεις εργασίας.

Οι φορείς και οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους, ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης τους, θα μπορούν είτε να εγγράφουν τίτλους σπουδών και πιστοποιητικά των εκπαιδευόμενων, είτε μόνο να τα επαληθεύουν. Τα πρόσθετα tokens τα οποία θα έχει αποκομίσει κάποιος σπουδαστής και δεν θα έχουν μεταφραστεί σε μο-νάδες ECTS για τη λήψη τίτλου σπουδών, θα παραμένουν στο λογαριασμό τους ως απόδειξη των επιτευγ-μάτων τους στις αντίστοιχες δραστηριότητες και αντικείμενα αυξάνοντας τη «φήμη» τους.

BlockAdemic Project Consortium