Μεθοδολογία του έργου BlockAdemic

Στη Φάση 1 (ΕΕ1) περιλαμβάνονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (απαιτήσεις, προδιαγραφές, σενάρια χρήσης, αρχιτεκτονική).

Στη Φάση 2 (ΕΕ2) με βάση τα σενάρια χρήσης θα σχεδιαστεί η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας blockchain και οι μηχανισμοί διασφάλισης διαλειτουργικότητας μαθησιακών δραστηριοτήτων και αναλυτικής και το πλαίσιο παιχνιδοποίησης.

Στη Φάση 3 (ΕΕ3–ΕΕ5) θα γίνει η σχεδίαση και η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας πιστοποίησης μαθησιακών δραστηριοτήτων και τίτλων σπουδών με blockchain και έξυπνα συμβόλαια, θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί plugin με τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα από τη YSS το οποίο βάσει των δραστηριοτήτων θα αποτιμά τα αποτελέσματα σε αναλογία αντιστοιχούμενων tokens τα οποία θα καταχωρούνται στο wallet του εκπαιδευόμενου και θα εισάγονται στην πλατφόρμα blockchain.

Επιπλέον θα αναπτυχθεί η αποκεντρωμένη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές (iOS και Android) που θα επιτρέπει αφενός τη σύνδεση των ενδιαφερομένων με την πλατφόρμα blockchain και την επαλήθευση των τίτλων σπουδών και των tokens και αφετέρου την παιχνιδοποίηση των δραστηριοτήτων.

Στη Φάση 4 (ΕΕ6) θα γίνει πιλοτική εφαρμογή από το ΑΠΘ και τη W2L και η διάχυση των αποτελεσμάτων.